PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky

 (dále Podmínky)

1.        DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1.    ODISka

je Osobní karta sloužící k cestování v rámci ODIS a to u všech dopravců zapojených v ODIS. Jde o multifunkční kartu vydávanou Vydavateli:

§  Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO)

§  ARRIVA MORAVA a.s. (dále VTM)

§  Městský dopravní podnik Opava a.s. (dále MDPO)*

§  TQM-holding s.r.o. (dále TQM)*

§  ČSAD Karviná a.s. (dále ČSAD K)*

§  ČSAD Havířov a.s. (dále ČSAD H)*

§  ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dále ČSAD F-M)*

§  Osoblažská dopravní společnost s.r.o. (dále ODS)*

* platí ode dne vyhlášení

1.2.   Držitel

je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou je na základě Žádosti o vydání ODISky vydána Osobní ODISka. Držitel je povinen řídit se při využívání ODISky zde uvedenými podmínkami.

1.3.   Vydavatel ODISky

provozuje Kartovou aplikaci a jejím prostřednictvím umožňuje Držitelům využívání služeb poskytovaných Vydavatelem; vydává ODISku na základě požadavku cestujícího. Vydavatel odpovídá za výdej a reklamace ODISky.

1.4.    Koordinátor

Vlastníkem Kartové aplikace a smluvním partnerem Vydavatele ODISky je společnost Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.

1.5.   Osobní ODISka 

je personifikovaná karta, která je vydávána konkrétnímu Držiteli. ODISka je vydávána na základě písemné Žádosti o vydání Osobní ODISky. Je opatřená fotografií, jménem, příjmením a datem narození Držitele. Osobní ODISka je Nepřenosná, tzn. že s ní může cestovat pouze její Držitel.

1.6.   Datový prostor

je část místa na kartě určená k umístění dat pro Kartovou aplikaci Vydavatele.

1.7.   Kartová aplikace

je soubor softwarových, hardwarových, personálních a dalších hmotných a nehmotných prostředků umožňující využívání služeb Vydavatele prostřednictvím ODISky .

1.8.   Kartové centrum (dále KC)

je systém přístupu ke službám prostřednictvím ODISky. KC je provozováno vybranými Vydavateli.

1.9.   Kontaktní místo

je místo, na kterém se podávají Žádosti o vydání ODISky, které vydává ODISku Držitelům a provádí blokace a reklamace ODISky. Kontaktní místo je provozováno Vydavatelem. Aktuální seznam kontaktních míst:

·         oblast Ostrava: Centrum zákaznických služeb Ostrava,  Vítkovická 3276/2A,tel. 597 827 081, 597 827 082

1.10.Ceník

je dokument, ve kterém je uvedena aktuální výše všech cen a poplatků hrazených na základě těchto Podmínek.

1.11.Návod pro využívání ODISky

je Koordinátorem stanovený soubor pravidel pro využívání ODISky.

1.12.Podmínky

jsou „Podmínky pro vydávání a využívání ODISky“. Podmínky jsou dostupné v tištěné podobě na Kontaktních místech Vydavatele a v elektronické podobě na morava.veolia-transport.cz

1.13.Potvrzení o vydání  ODISky

je doklad, který je vydáván Držiteli společně s ODISkou. Toto potvrzení slouží pro identifikaci držitele při ztrátě či odcizení této ODISky. Potvrzení o vydání ODISky musí Držitel pečlivě uschovat po dobu její platnosti!

1.14.Poučení o ochraně osobních údajů

je dokument s názvem „Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů“ obsahující rozsah, účel a dobu uchovávání osobních údajů.

1.15.Registrace na webu odiska.cz

je elektronická registrace Držitele ODISky na Webu www.odiska.cz doporučená pro kontrolu operací s ODISkou.

1.16.Reklamační řád ODISky

je Vydavatelem stanovený soubor pravidel pro uplatnění reklamace ODISky.

1.17.Specializované pracoviště

je místo, kde se provádí nestandardní operace s ODISkou (blokování, odblokování nebo zrušení ODISky, řešení reklamací atd.). Je provozováno Vydavatelem. Místa Specializovaného pracoviště jsou:

·   oblast Ostrava:  Centrum zákaznických služeb Ostrava,  Vítkovická 3276/2A,tel. 597 827 081, 597 827 082

1.18.Žadatel

je fyzická nebo právnická osoba, která podala Žádost o vydání Osobní karty ODISKA podle těchto Podmínek. Převzetím vydané ODISky se Žadatel stává Držitelem.

1.19.Správce ODISky

je subjekt zajišťující na základě zvláštní smlouvy s Vydavatelem vydávání ODISky, případně další činnosti na základě smlouvy s Vydavatelem. Postavení Správce ODISky je blíže vymezeno v části 13 těchto Podmínek.

 

2.        POUŽITÍ PODMÍNEK A CENÍKU

2.1.         Použití Podmínek a Ceníku

Vydávání a využívání ODISky se řídí těmito Podmínkami. Úkony a činnosti s tím spojené jsou zpoplatněny podle ceníku a Žadatelé, resp. Držitelé jsou povinni takto stanovené poplatky uhradit. Není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, jsou poplatky splatné v okamžiku podání žádosti o provedení zpoplatněného úkonu nebo činnosti.

3.         VYDÁNÍ ODISky

3.1.         Žádost o vydání ODISky

Žádost o vydání ODISky podává Žadatel způsobem uvedeným v článku 14. těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem. Žadatel je povinen se před podáním Žádosti o vydání ODISky seznámit s Podmínkami, Ceníkem a Poučením o ochraně osobních údajů. Žádost o vydání ODISky může být podána pouze na Kontaktním místě. Žadatel odpovídá za správnost údajů uvedených v Žádosti o vydání ODISky, včetně jejích příloh. Žadatel je povinen při podání písemné Žádosti o vydání Osobní ODISky prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, cestovním pasem) a případně nárok na požadovaný slevový profil dle platného Tarifu ODIS.

3.2.         Poplatek za vydání ODISky

Poplatek za vydání ODISky hradí žadatel při podání Žádosti o vydání Osobní ODISky.

3.3.         Návrh na uzavření smluvního vztahu o využívání ODISky

Podáním Žádosti o vydání ODISky vyjadřuje Žadatel souhlas s Podmínkami, Ceníkem a současně souhlasí s uzavřením smluvního vztahu o využívání ODISky, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Vztah mezi Žadatelem a Vydavatelem se řídí ustanoveními těchto Podmínek, na ODISku však není právní nárok.

3.4.         Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů.

Přílohou Žádosti o vydání ODISky je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Žadatelem způsobem uvedeným v článku 14. těchto Podmínek, který obsahuje též poučení Žadatele a vybrané informace o zpracování osobních údajů v rámci KC.

Pokud k Žádosti o vydání ODISky není přiložen Žadatelem podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, jedná se o neúplnou žádost a Správce bude postupovat způsobem uvedeným v odstavci 14.3. těchto Podmínek

3.5.         Právo nevydat ODISku

Vydavatel je oprávněn nevydat ODISku v případě, že žadatel nesplní Podmínky. O nevydání ODISky bude Vydavatel Žadatele informovat. Pokud Vydavatel ODISky podle tohoto odstavce Podmínek nevydá, má Žadatel právo na vrácení poplatku za vydání ODISky.

4.        PŘEDÁNÍ ODISky

4.1.         Vydání karty do 21 dnů

Obvyklá lhůta pro předání ODISky Žadateli činí 21 dnů ode dne přijetí Žádosti o vydání ODISky. Výdejní Kontaktní místo pro převzetí ODISky bude uvedeno v Žádosti o vydání ODISky. Vydavatel je kdykoli po podání Žádosti o vydání ODISky oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ODISky i pozdější den, než je den uvedený v Žádosti o vydání ODISky. ODISka může být Žadateli předána i před stanoveným datem převzetí ODISky. Žadateli však nevzniká na vydání ODISky právní nárok.

4.2.         Předání a převzetí ODISky.

ODISka bude Žadateli předána na základě předložení ústřižku Žádosti o vydání ODISky a osobního dokladu. Spolu s ODISkou bude Žadateli předáno Potvrzení o vydání ODISky, ve kterém je uvedeno číslo ODISky Držitele a případně další informace vztahující se k předávané kartě. Převzetím ODISky se Žadatel stává Držitelem. Držitel je povinen při převzetí Osobní ODISky zkontrolovat, zda údaje uvedené na Osobní ODISce odpovídají údajům uvedeným v Žádosti o vydání Osobní ODISky. Správnost těchto údajů a skutečnost, že převzal nepoškozenou Osobní ODISku, Potvrzení o vydání ODISky a případně další dokumenty vztahující se k předávané ODISce, potvrdí Držitel způsobem uvedeným v článku 14. těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem.

4.3.         Důsledky nepřevzetí ODISky

Vydavatel je oprávněn ODISku zrušit, pokud si Žadatel ODISku nepřevezme do 60 dnů od data pro převzetí ODISky. Nárok Vydavatele na zaplacení manipulačního poplatku podle odstavce 3.2. těchto Podmínek není nepřevzetím ODISky ze strany Žadatele a následným zrušením ODISky nijak dotčen.

4.4.         Vznik smluvního vztahu o využívání ODISky

Převzetím ODISky dochází ke vzniku smluvního vztahu o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem, jehož obsah se řídí těmito Podmínkami. Převzetím ODISky se pro účely tohoto odstavce Podmínek rozumí její převzetí od Vydavatele, Správce ODISky či jiného subjektu oprávněného k předání ODISky.

4.5.         Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku (dodávka zboží upraveného pro osobu spotřebitele) nelze od smluvního vztahu o využívání ODISky ani od žádosti o uzavření tohoto smluvního vztahu (žádosti o vydání ODISky) odstoupit.

5.        VYUŽÍVÁNÍ ODISky

5.1.         Vlastnosti ODISky

ODISka je vybavena bezkontaktním elektronickým čipem.

5.2.         Identifikační číslo ODISky

Každé ODISce je Vydavatelem, případně pověřeným Správcem ODISky, přiděleno jedinečné  identifikační  číslo. Držitel  souhlasí s tím,  aby  identifikační číslo ODISky a případně i další číselné identifikátory ODISky byly zpřístupněny Vydavateli, jehož kartovou aplikaci bude Držitel využívat nebo pro jehož kartovou aplikaci byl na ODISce vyhrazen datový prostor podle odstavce 7.2. těchto Podmínek. Dále Držitel souhlasí s tím, aby tyto údaje byly Vydavatelem zpracovávány pro účely a prostředky určenými Vydavatelem, konkrétně pro účely provozu Kartové aplikace a využívání ODISky v jejím rámci, zajištění interakce mezi Kartovou aplikací a KC, zajištění bezpečnosti a integrity Kartové aplikace a za účelem využívání služeb zpřístupněných Držiteli prostřednictvím Kartové aplikace. Identifikační číslo ODISky a případně i další číselné identifikátory budou Vydavateli Správcem ODISky zpřístupňovány po dobu platnosti ODISky.

5.3.         Data uvedená na ODISce

Údaje na potisku každé ODISky obsahují: identifikační číslo ODISky, čárový kód a dobu platnosti ODISky. Na Osobní ODISce je dále uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození Držitele.

5.4.         Platnost ODISky

Doba platnosti ODISky je maximálně 6 let od data výroby karty a je uvedena na zadní straně ODISky. Platnost ODISky končí vždy k poslednímu dni uvedeného kalendářního měsíce a roku. Zaručená doba funkčnosti je stanovena v článku 8., bodě 8.2. těchto podmínek.

6.        BLOKACE A ODBLOKOVÁNÍ ODISky

6.1.         Blokace ODISky

Blokací ODISky se rozumí zařazení ODISky na seznam blokovaných ODISek, které nejsou způsobilé pro provedení transakce či zpřístupnění služby v rámci KC jako celku. Vydavatel ani Správce neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku blokace ODISky.

6.2.         Blokace ODISky na žádost Držitele

Držitel je oprávněn požádat Vydavatele o blokaci ODISky pouze pro KC jako celek. Žádost o blokaci ODISky podává Držitel na Kontaktním místě způsobem uvedeným v článku 14. těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem. Držitel musí v těchto případech předložit Potvrzení o vydání ODISky, ve kterém je uvedeno číslo ODISky. Držitel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o blokaci ODISky.

6.3.         Blokace ODISky bez souhlasu Držitele

Vydavatel je oprávněn provést blokaci ODISky i bez souhlasu Držitele, a to pro KC jako celek. Vydavatel provede blokaci ODISky zejména z důvodů nakládání s ODISkou v rozporu s těmito Podmínkami, zneužití ODISky či podezření ze zneužití ODISky, z provozních, technických či bezpečnostních důvodů nebo z jiných důvodů. O blokaci ODISky může být Držitel informován zasláním oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti o vydání ODISky.

6.4.         Odblokování ODISky

Postup držitele při odblokování ODISky je uveden v Návodu pro využívání ODISky. Vydavatel je povinen do 72 hodin od okamžiku, kdy zjistí, že pominuly důvody blokace ODISky, zajistit akceptaci ODISky pro provedení jakékoli operace v rámci KC (po výše uvedenou dobu nemůže být ODISka používána jako jízdní doklad).

7.        PRÁVO VYUŽÍVAT SLUŽBY ZPŘÍSTUPNĚNÉ KARTOVOU APLIKACÍ

7.1.         Služby

Poskytování služeb zpřístupněných prostřednictvím Kartové aplikace se řídí smluvním ujednáním mezi Držitelem a Vydavatelem a obsahem Návodu pro využívání ODISky. Zpřístupnění služeb prostřednictvím Kartové aplikace je podmíněno aktivací ODISky.

7.2.         Aktivace ODISky

Aktivace ODISky umožňuje zpřístupnit Držiteli služby Kartové aplikace za podmínek uvedených v Návodu pro využívání ODISky. Aktivace ODISky znamená zpřístupnění vyhrazeného datového prostoru na ODISce a nahrání dat příslušné části Kartové aplikace Vydavatelem do datového prostoru ODISky. Vyhrazení datového prostoru provádí Vydavatel na žádost Držitele o aktivaci Kartové aplikace podanou způsobem uvedeným v článku 14 těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem.

8.        REKLAMACE ODISky

8.1.            Rozsah odpovědnosti za vady

Vydavatel odpovídá za to, že ODISka je v době předání Držiteli funkční a splňuje technické parametry pro využití v rámci KC. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za vady ODISky, které se vyskytnou až po jejím převzetí Držitelem a jež vznikly v důsledku chybného užívání ODISky či v rozporu s těmito Podmínkami.

8.2.            Podmínky uplatnění reklamace

Držitel může vadu ODISky reklamovat nejpozději do uplynutí zaručené doby funkčnosti, která činí 24 měsíců  ode dne  převzetí ODISky; neuplatní-li vadu v uvedené lhůtě, jeho právo na odpovědnost Vydavatele za vady zanikne.

8.3.            Způsob uplatnění reklamace

Případné vady ODISky uplatní Držitel vůči Vydavateli způsobem uvedeným v článku 14 těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem v Reklamačním řádu ODISky. Při uplatnění reklamace je Držitel povinen ODISku předložit. Reklamaci lze uplatnit pouze na Specializovaném pracovišti dle článku 1.17. těchto Podmínek.

8.4.            Povinnosti Vydavatele při reklamaci

Vydavatel při uplatnění reklamace vystaví Držiteli reklamační protokol a vystaví potvrzení o přijetí reklamace. O oprávněnosti reklamace rozhodne Vydavatel pokud možno ihned, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V takovém případě Vydavatel o posouzení reklamace Držitele informuje zasláním zprávy na kontaktní údaj sdělený Držitelem.

8.5.            Náhradní ODISka

Pokud bude mít Držitel zájem, vydá Vydavatel Držiteli na dobu reklamace náhradní ODISku. Na tuto ODISku převede Vydavatel všechny platné elektronické kupony držitele dle Reklamačního řádu.

8.6.            Práva z odpovědnosti za vady

V případě oprávněné reklamace ODISky uplatněné dle čl. 8.2. těchto podmínek má Držitel právo na bezplatnou výměnu ODISky standardním postupem podle článku 9. těchto Podmínek. V případě neoprávněné reklamace, vady či poškození ODISky způsobené držitelem nenese Vydavatel žádnou odpovědnost za škody způsobené držiteli.

9.        VYSTAVENÍ NOVÉ ODISky ZA PŮVODNÍ ODISku

9.1.            Vystavení nové ODISky

Vystavení nové ODISky provádí Vydavatel na  základě  žádosti  Držitele.

9.2.            Žádost o vystavení nové ODISky

Držitel může požádat Vydavatele o vystavení nové ODISky dle odstavce 9.1. v případě neoprávněné reklamace ODISky, podstatného poškození, zničení, ztráty či odcizení ODISky, v případě změny osobních údajů Držitele uvedených na Osobní ODISce dle odstavce 5.3. těchto Podmínek, v případě uplynutí doby platnosti ODISky apod. Podstatným poškozením ODISky se rozumí poškození, které má vliv na funkčnost ODISky. Žádost o vystavení nové ODISky podává Držitel způsobem uvedeným v článku 14. těchto Podmínek nebo jiným způsobem stanoveným Vydavatelem. Na základě žádosti o vystavení nové ODISky Vydavatel zruší původní ODISku nejpozději do 2 dnů ode dne převzetí nové ODISky Držitelem. Držitel odpovídá za správnost údajů uvedených v žádosti o vystavení nové ODISky.

9.3.            Vystavení nové ODISky po skončení doby platnosti původní ODISky

Před ukončením platnosti původní ODISky zažádá Držitel původní ODISky o vystavení nové ODISky. Zůstatek na původní ODISce evidovaný v KC a platný ke dni výměny ODISky bude Držiteli přehrán do paměti nové ODISky a původní ODISka bude zrušena. Vydání nové ODISky se řídí dle podmínek uvedených v čl. 3. a 4. tohoto dokumentu.

10.     ZRUŠENÍ KARTY

10.1.      Zrušení karty

Zrušením ODISky se rozumí trvalá a nevratná blokace ODISky pro KC jako celek, kdy ODISka přestává být funkční bez možnosti opětovného použití. Má-li Vydavatel zrušenou ODISku k dispozici, fyzicky ji zničí. Zrušením ODISky zaniká smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem; uvedené neplatí, pokud je ODISka zrušena z důvodu výměny ODISky podle článku 9. těchto Podmínek. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu případně vznikne v důsledku zrušení ODISky podle těchto Podmínek, s výjimkou případů oprávněné reklamace ODISky.

10.2.      Zrušení ODISky

Vydavatel zruší ODISku v následujících případech:

a)      nepřevzetí vydané  ODISky v souladu s odstavcem 4.3. těchto Podmínek,

b)      po podání žádosti o výměnu ODISky podle článku 9. těchto Podmínek, ke dni výměny ODISky

c)      nepřevzetí vydané ODISky ve lhůtě dle odstavce 4.3. těchto Podmínek v případě výměny ODISky podle článku 9. těchto Podmínek.

Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek z jízd bez platného jízdního dokladu v době před zrušením ODISky .

11.     PRÁVA A POVINNOSTI DRŽITELE

11.1.         Právo využívat ODISku

Držitel je při využívání ODISky povinen postupovat v souladu s Podmínkami a pokyny Vydavatele uvedenými v uživatelských materiálech předaných Držiteli Vydavatelem nebo na Webu. Držitel je povinen nesdělovat jiným osobám identifikační číslo ODISky.

11.2.         Osobní ODISka

Držitel Osobní ODISky nesmí svou Osobní ODISku poskytnout k užívání jiným osobám. Může však ze své Osobní ODISky uhradit jízdné za přepravu spolucestujících.

11.3.         Povinnost chránit ODISku

Držitel je povinen chránit ODISku před mechanickým poškozením, elektromagnetickým polem, nečistotami, chemikáliemi a před působením jakéhokoliv vlivu, v jehož důsledku by mohlo dojít k porušení záznamu v čipu nebo na těle ODISky. ODISka nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod -10oC a nad 40oC). Dále není dovoleno ODISku ohýbat, lámat, upravovat její rozměr či jinak povrchově a mechanicky poškozovat. Použití ODISky je možné i bez jejího vytažení z pouzdra. Držitel je povinen používat ODISku v souladu s fyzikálními vlastnostmi ODISky, které jsou definovány normami ISO/IEC 7810, ISO/IEC 10373 a ISO/IEC 14443. Držitel je povinen ukládat ODISku na bezpečném místě a přijmout opatření k zabránění zneužití, poškození, zničení, ztráty nebo odcizení ODISky.

11.4.         Informační povinnost

V zájmu Držitele je neprodleně informovat Vydavatele o podstatném poškození, zničení, ztrátě či odcizení ODISky; současně je Držitel oprávněn požádat Vydavatele o blokaci ODISky podle odstavce 6.2. těchto Podmínek. Držitel je dále oprávněn požádat Vydavatele o výměnu ODISky podle článku 9. těchto Podmínek. Držitel plní informační povinnost prostřednictvím Kontaktního místa nebo jinými způsoby stanovenými Vydavatelem ODISky.

11.5.         Zjišťování informací

Držiteli se doporučuje pravidelně (minimálně jednou měsíčně) sledovat informace a oznámení Vydavatele, která Vydavatel uveřejňuje na Webu a na Kontaktních místech.

11.6.         Zacházení s přístupovými údaji Držitele

Držitel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit jiné osobě přístupové údaje Držitele, který mu byl předán spolu s ODISkou podle článku 4.2. těchto Podmínek; obdobně je Držitel povinen postupovat i u jakýchkoli dalších identifikátorů, které mu byly přiděleny Vydavatelem pro účely autorizace v rámci systému KC. Držitel vždy odpovídá za jakoukoli transakci či úkon, při nichž bude použit identifikační kód Držitele či jiný identifikátor přidělený mu Vydavatelem pro účely autorizace v rámci systému KC.

12.     PRÁVA A POVINNOSTI VYDAVATELE

12.1.Vedení evidence

Vydavatel vede za účelem vydávání ODISky, zajišťování jejich životního cyklu a provozu KC evidenci Žadatelů a Držitelů a evidenci ODISky, přičemž osobní údaje konkrétních Žadatelů a Držitelů budou v evidenci vedeny po dobu 90 dnů od data podání žádosti. Po uplynutí 90 dnů budou osobní údaje Žadatelů a Držitelů v evidenci vymazány s výjimkou e-mailu, pokud jej Žadatel uvedl v Žádosti o vydání ODISky.

12.2.Situace okamžité reakce

Vydavatel je na základě svého uvážení oprávněn vyhlásit stav situace okamžité reakce. Situace okamžité reakce znamená situaci vzniklou v souvislosti s KC, která může mít závažný dopad na Vydavatele, Správce ODISky nebo jiný subjekt účastnící se systému KC (pro odstranění pochybností platí, že takovým subjektem není Držitel), zejména ohrožení bezpečnosti či technické integrity systému KC nebo jeho součásti, dat či informací uložených v systému KC, zejména osobních údajů, ohrožení provozuschopnosti či funkcí systému KC, popřípadě i finančních transakcí a bezpečnosti Kartové aplikace, a která vyžaduje okamžitou reakci Vydavatele, Správce ODISky nebo jiných subjektů pro předejití možné škodě či nehmotné újmě nebo pro jejich minimalizaci.

V případě vyhlášení situace okamžité reakce může Vydavatel přijmout opatření potřebná k jejímu vyřešení, zejména může po nezbytnou dobu blokovat ODISku nebo přerušit provoz Kartové aplikace či KC jako celku. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku vyhlášení a následného řešení situace okamžité reakce. Případná práva z přepravní smlouvy o přepravě osob zůstávají tímto nedotčena. Vydavatel informuje Držitele o vyhlášení stavu situace okamžité reakce a přijatých opatřeních prostřednictvím Kontaktních míst nebo jinými způsoby stanovenými Vydavatelem.

12.3.Právo provést změnu ODISky

Vydavatel je oprávněn rozhodnout o změně typu ODISky či jejích technických parametrů a předčasně ukončit platnost ODISky. Vydavatel rozhodnutí uveřejní prostřednictvím Kontaktních míst a Webu. Držitel má v takovém případě právo na bezplatnou výměnu ODISky za ODISku, která bude odpovídat novému typu ODISky a bude splňovat potřebné technické parametry. Držitel je povinen si před ukončením platnosti ODISky podle tohoto odstavce Podmínek vypořádat své případné pohledávky vůči Vydavateli, tj. podat žádost o vrácení zaplaceného jízdného nebo jeho části zjištěného v systému Kartové aplikace. Vydavatel neodpovídá Držiteli za škodu, která mu vznikne z důvodu nevypořádání pohledávek vůči Vydavateli v době před provedením změny ODISky podle tohoto odstavce Podmínek, pokud tyto pohledávky zaniknou nebo se stanou nevymahatelnými v důsledku změny ODISky.

12.4.Změna Podmínek

Vydavatel je oprávněn provést změnu těchto Podmínek. . O navrhované změně Podmínek bude Vydavatel informovat prostřednictvím Kontaktních míst a Webu, a to před nabytím účinnosti navržených změn Podmínek .. Ode dne nabytí jejich účinnosti se pro Držitele stávají závaznými.

12.5.         Platby a poplatky

Veškeré platby a poplatky uvedené v Ceníku, zveřejněném na webu a hrazené Žadatelem nebo Držitelem na základě těchto Podmínek, jsou příjmem Vydavatele.

13.     Správce ODISky

13.1.         Oprávnění Správce ODISky

Na základě smlouvy uzavřené mezi Vydavatelem a Správcem ODISky je Správce ODISky oprávněn vykonávat určitá práva a plnit určité povinnosti Vydavatele dle těchto Podmínek. Pokud je v těchto Podmínkách uvedena činnost, právo či povinnost Správce ODISky, rozumí se tím činnost, právo či povinnost Vydavatele, kterou Správce ODISky vykonává či plní jménem Vydavatele; pro odstranění pochybností platí, že Vydavatel takovou činnost, právo či povinnost může na základě svého uvážení vykonat či plnit i sám. Pokud je tak výslovně uvedeno v těchto Podmínkách nebo pokud Správce ODISky vykonává jiné činnosti, práva či povinnosti než ty, které jsou v těchto Podmínkách uvedeny jako činnosti, práva či povinnosti Správce ODISky, platí, že tyto činnosti, práva či povinnosti jsou Správcem ODISky vykonávány vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, bez jakýchkoli důsledků pro Vydavatele; uvedené neplatí, pokud Vydavatel Správci ODISky k výkonu takové činnosti, práva či povinnosti udělil písemnou plnou moc nebo jednání Správce ODISky dodatečně písemně schválil.

13.2.         Oznámení osoby Správce ODISky

Osoba Správce ODISky spolu s kontaktními údaji Správce ODISky je uvedena na Webu.

13.3.         Změna osoby Správce ODISky

Vydavatel je oprávněn rozhodnout o změně osoby Správce ODISky. Zamýšlenou změnu osoby Správce ODISky uveřejní Vydavatel prostřednictvím Webu nejméně 14 dnů předem.

14.     OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1.         Formuláře

Úkony podle odstavců 3.1., 3.4., 4.2., 6.2., 7.2., 8.3., 9.2. a 10.2. těchto Podmínek činí Žadatel nebo Držitel na Kontaktním místě/Specializovaném pracovišti. Formuláře vyžadované Vydavatelem dle tohoto odstavce Podmínek musí být podány úplné; za úplné se považují v případě, že jsou podány v požadovaném počtu vyhotovení, jsou čitelné, jsou pravdivě vyplněny všechny jejich povinné náležitosti, jsou podepsány Žadatelem či Držitelem a splňují další požadavky stanovené pro uvedené úkony Podmínkami.

14.2.         Zastoupení

Pokud je Žadatel či Držitel fyzickou osobou mladší 15 let, fyzickou osobou, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo fyzickou osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena v rozsahu, který této osobě neumožňuje učinit potřebný úkon, činí úkony uvedené v odstavci 14.1. těchto Podmínek jeho zákonný zástupce, který věrohodně prokáže, že je zákonným zástupcem uvedené osoby.

14.3.         Podání neúplného formuláře

Pokud je formulář podle odstavce 14.1. těchto Podmínek podán neúplný, informuje Vydavatel o této skutečnosti Žadatele či Držitele, současně jej vyzve k doplnění formuláře. V případě doplnění formuláře ze strany Žadatele či Držitele se za den podání formuláře považuje den, kdy byl Žadatelem či Držitelem podán formulář v doplněném úplném znění. Nárok Vydavatele na zaplacení manipulačního poplatku uhrazeného v souvislosti s podáním formuláře tím není nijak dotčen.

14.4.         Zpracování osobních údajů

Při provozu KC jako celku dochází ze strany Vydavatele jako správce osobních údajů a Správce ODISky jako zpracovatele osobních údajů ke zpracování osobních údajů Žadatelů, Držitelů ODISek ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou vydání a využívání ODISky je souhlas Žadatele se zpracováním jeho osobních údajů udělený Vydavateli pro účely vydání ODISky, vedení jejího životního cyklu a provozu KC jako celku. Podmínkou využívání ODISky v rámci Kartové aplikace je souhlas Držitele ODISky se zpracováním jeho osobních údajů udělených Vydavateli jako správci osobních údajů pro účely provozu Kartové aplikace. Držitel ODISky souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpřístupněny Vydavateli v případě, že to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Vydavatele. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů v rámci KC jsou uvedeny v dokumentu uvedeném v odstavci 3.4. těchto Podmínek a na Webu.

14.5.         Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Žadatel nebo Držitel ODISky je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů prováděném Vydavatelem. V tomto případě Vydavatel provede blokaci ODISky. Žadatel nebo Držitel nemá nárok na vrácení manipulačního poplatku za podání Žádosti o vydání ODISky z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle tohoto odstavce Podmínek.

15.     ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU O VYUŽÍVÁNÍ KARTY

15.1.         Uplynutí doby

Smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká uplynutím doby platnosti ODISky, pokud není Držitelem zažádáno o vystavení nové ODISky.

15.2.         Zrušení ODISky

Smluvní vztah o využívání ODISky mezi Vydavatelem a Držitelem zaniká v důsledku zrušení ODISky dle článku 10.2. těchto Podmínek. Uvedené neplatí, pokud je ODISka zrušena z důvodu výměny ODISky podle článku 9. těchto Podmínek.

16.     PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.         Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 20.3.2013.